C C C C A+ A A- X

Деловодства

Съдебни секретари

Служба "Съдебни секретари" в Районен съд Нова Загора включва всички съдебни секретари в съда.


 Съдебният секретар:

 • съставя протоколи за откритите съдебни заседания по образец;
 • подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;
 • изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания;
 • съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;
 • съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец съгласно приложение № 4, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията;
 • най-малко три дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията докладчик;
 • поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;
 • най-късно в тридневен срок от съдебното заседание изготвя призовките по отложените дела;
 • вписва в срочната книга резултата от проведените заседания;
 • издава изпълнителни листове по влезли в сила определения за налагане на глоба и отбелязва това с бележка отстрани на определението, с което е наложена глобата;
 • в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела - в деловодството;
 • извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от председателя на съда или от съдебния администратор.

 Протоколите се изготвят съобразно чл. 150 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 311 от Наказателно-процесуалния кодекс в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

 

Съдебни секретари

Стая № 1, Стая № 4

тел.0457/69122 (вътр.24,26)

Служба Деловодство

Служба "Деловодство" включва всички деловодители в РС Нова Загора. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове.
Служба "Деловодство":
образува в дела разпределените по докладчици входящи документи;
извършва вписвания в съответните деловодни книги;
изготвя списък за призовките, изпраща призовките и съобщенията по делата, с изключение на тези по отложените дела;
подрежда новопостъпили документи към висящите дела;
следи за изтичане на процесуалните срокове, представя делата на съдиите докладчици и изпълнява техните указания;
организира и поддържа подреждането на делата в деловодството;
предоставя справки по делата;
подготвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са постъпили жалби;
предава в архива приключените дела;
поддържа календар за насрочените дела;
изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец съгласно приложение № 1;
изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на председателя на съда.
В деловодството на Новозагорски Районен съд се водят на електронен и/или хартиен носител следните книги и регистри:
азбучен указател за образуваните граждански, фирмени, наказателни, изпълнителни, административни и дела по вписванията;
описна книга;
книга за открити заседания;
книга за закрити и разпоредителни заседания;
книга за привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди и определения по чл. 414ж от Наказателно-процесуалния кодекс;
книга за веществените доказателства;
книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа от други съдилища;
разносна книга;
регистри за юридическите лица и едноличните търговци и специални регистри;
книга по чл. 634в от Търговския закон.

Деловодство

Стая № 9

тел. 0457 69122

Бюро "Съдимост"

Приемане на молби за свидетелство за съдимост и получаване на готовите свидетелства в РС Нова Загора   става през целия ден от 9.00 ч. до 17.00 ч.   Необходими документи:
 
  1. Молба по образец
  2. Удостоверение за раждане- оригинал или дубликат
  3. Лична карта
  4. Документ за платена държавна такса- 5.00лв. (плащане в офиса на банката, находящ се на третия етаж в сградата на съда)

Бюрата за съдимост издават свидетелства за съдимост и справки за съдимост.
Свидетелство за съдимост се издава на:

1. лице по негово заявление, подадено в съответното бюро за съдимост;
2. български гражданин по негово заявление, подадено в българско задгранично представителство, когато пребивава на територията на приемащата държава;
3. чужд гражданин чрез чуждестранно дипломатическо или консулско представителство в Република България или чрез българско задгранично представителство.

Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му.
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се иска. Справката може да се поиска по факс или по електронен път. След получаване на справката съдът издава свидетелство за съдимост.
Когато заявлението за издаване на свидетелство за съдимост бъде подадено чрез българско задгранично представителство, Централното бюро за съдимост съставя по съответния ред свидетелство за съдимост, поставя апостил, ако е поискан, и го връща надлежно.

Заявлението за издаване на свидетелство за съдимост трябва да съдържа:
1. собственото, бащиното и фамилното име и адреса на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;
2. ЕГН на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, ако е български гражданин, или ЛНЧ, ако е чужденец;
3. деня, месеца и годината на раждане на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
4. месторождението на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
5. гражданството на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
6. собственото, бащиното и фамилното име на бащата и майката на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост;
7. целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа - точната длъжност.

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.
Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
Свидетелство за съдимост се издава срещу заплащане на държавна такса.

Бюро "Съдимост"

Стая № 10

тел.0457/69122 (вътр.25)

Служба по връчване на призовки и съдебни книжа

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа" при Районен съд Нова Загора отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс. Включва двама разносвачи на призовки и съдебни книжа.
   Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство.
   Призовкарите се легитимират със служебни карти, издадени от Районен съд- гр.Нова Загора.

Служба по връчване на призовки и съдебни книжа

Стая № 10

тел. 0457 69122 (вътр.25)

Административен секретар

Еленка Минчева

тел: 0457 62994

Съдебно-изпълнителна служба

Държавният съдебен изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
Молбите за изпълнение се подават на държавния съдебен изпълнител, в чийто район се намират:
а) движимите или недвижимите вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
г) местожителството на взискателя или длъжника, по избор на взискателя, когато се касае за присъдена издръжка.
 
Взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на длъжника, макар и съобразно горните правила изпълнителните действия да подлежат на извършване от друг съдебен изпълнител. След налагане на запора или възбраната държавният или частният съдебен изпълнител препраща изпълнителното дело на надлежния съдебен изпълнител.
Когато изпълнението е насочено към парични вземания на длъжника от трето задължено лице с местожителство в друг съдебен район, изпълнителното дело не се препраща.
 
В Съдебно изпълнителна служба  се извършват следните справки :
 • за образувани изпълнителни дела и техните номера
 • за движение по делата / получени справки, дължими суми, наложени запори, възбрани, насрочени описи, публични продажби и др./

В Съдебно изпълнителна служба се издават удостоверения:

 • за липса на изпълнителни дела
 • за наличие на изпълнителни дела
 • други удостоверения по искане на страните по делата.

ВАЖНО!

Уважаеми граждани,

Във връзка с регистрацията на Районен съд гр. Нова Загора по ЗДДС Ви уведомяваме, че считано от 24.02.2014 г., съгласно чл.3, ал.5, т.1 б."о" от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Държавен съдебен изпълнител ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

*/ При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.

ДСИ Драгостина Качамакова

Държавен съдебен изпълнител

Стая №7

тел.: 0457/62960

ДСИ Михаил Михайлов

Държавен съдебен изпълнител

Стая №7

тел.: 0457/62960

Служба по вписванията

Галина Златева

Съдия по вписванията

ет.4, стая № 13

тел: 0457 62995

Панайот Спиров

Съдия по вписванията

ет.4, стая № 13

тел: 0457 62995

Архив

Служба "Архив" в Районен съд Нова Загора осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги и документи.


 Служба "Архив":

 • приема от служба "Деловодство" свършените през предходната година дела и приключените деловодни книги;
 • приема от административния секретар папките с документи;
 • води архивната книга;
 • отговаря за съхраняването на предадените дела и документи;
 • извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи;
 • изпраща по разпореждане на съда архивираните дела на други органи и следи за срочното им връщане;
 • отговаря за съхраняването на документите след изтичане на срока за съхраняване на делата;
 • извършва преглеждане и унищожаване на делата с изтекъл срок на съхранение;
 • извършва и други дейности, възложени от съдебния администратор и от председателя на съда, свързани с предадените в службата дела и документи.

 Архивната книга съдържа информация за предадените в архива дела.
 Архивната книга съдържа следните данни:

 • пореден номер;
 • номер, година и характер на делото;
 • дата и година на внасяне на делото в служба "Архив";
 • номер на връзката;
 • номер и дата на протокола, въз основа на който се унищожава делото;
 • номер и дата на запазените документи, кратко описание на съдържанието им;
 • номер на тома и годината, в който са подредени за запазване;
 • забележка.

 Свършените през текущата година дела в РС Нова Загора се предават в архива най-късно до края на юни следващата година, но не по-рано от два месеца от свършването им.
 В същия срок се предават и делата по делбените производства, по които е допусната делбата, ако съделителите в дадения им срок не са внесли разноски за извършване на експертиза за оценка на имотите и съставяне на дяловете. Ако до изтичане на срока за пазене на делото страните внесат разноските, въз основа на определение на съда делото се изважда от общия архив и се образува под стария номер за по-нататъшен ход.
 При предаване на делото в архива на последната страница се поставя стикер, върху който се отбелязва броят на съдържащите се в папката книжа. Стикерът се подпечатва и подписва от деловодител.
 Преди внасянето им в архива делата и папките се вписват в архивната книга по групи според вида и характера им, като във всяка група се подреждат по реда на образуването им. На всяко архивно дело се слагат архивен номер и номер на връзката.
 След вписването им в архивната книга делата се подписват от служителя, който ги е предал, и от този, който ги е приел.
 В описната книга се отбелязва под кой пореден номер на архивната книга е предадено делото в архива.
 Архивните материали по граждански, наказателни, административни, фирмени, нотариални и изпълнителни дела се държат отделно.
 На всяка връзка със свършени дела се поставя стикер с означение на номера на връзката и архивните номера на делата, които се съдържат в нея.
 Архивните материали се съхраняват в подходящи помещения.
 По възможност помещението на архива се състои от две отделения - канцелария и хранилище. Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.
 Изнасянето на делата и другите книжа от архива за служебни справки се допуска само по писмено искане на друг съд, прокуратурата, следствените служби и органите на Министерството на вътрешните работи с писмено разрешение на председателя на съда или на друг съдия, на който е възложено от председателя, срещу разписка.
 На мястото на изваденото дело се поставя картон, на който се означава къде се намира то. Съдебният архивар води наръчник за извадените от архивата дела, по който следи за връщането им.
 Внесените в архива дела и други книжа се съхраняват:

 • в апелативните, окръжните и военните съдилища - 10 години;
 • в районните съдилища, службите по вписванията и съдебно-изпълнителните служби - 5 години;
 • бракоразводните дела - 10 години;
 • делата за издръжка и за изменение на издръжка - 25 години;
 • срочните книги - 25 години;
 • описните книги и азбучниците - 100 години.

 Наличните регистри за юридически лица, търговските регистри и книгите за изпълнение на присъдите се съхраняват 75 години.
 Наказателните дела, по които присъдата не е приведена в изпълнение, не се унищожават и се съхраняват в архива в срока по чл. 82 от Наказателния кодекс.
 Папките с оригиналните заповеди, описната книга и азбучниците на военните съдилища не се унищожават и се пазят в Централния архивен фонд на Министерството на отбраната.
 След изтичане на сроковете за съхранение се извършва подбор на материалите, като тези, които имат политическо, научно, историческо и практическо значение, се отделят и предават в съответните окръжни държавни архивни фондове, а от военните съдилища - в Централния архивен фонд на Министерството на отбраната.
 При разглеждането на делата съдът отбелязва върху кориците кои материали да бъдат пазени.
 Материалите се подбират всяка година до края на първото тримесечие от комисия в състав, определен от председателя на съда.
 При подбора на материалите комисията по ал. 3 се ръководи от издадените за тази цел инструкции от органите на Държавния архивен фонд, а военните съдилища - и от ръководствата по архивите в българската армия.
 Архивните материали със срок на съхранение над 5 години могат да се прехвърлят и съхраняват на магнитен носител или микрофилми.

Архив

Стая № 10

тел. 0457 69122 (вътр.25)

Счетоводство

Илияна Стоянова

Главен счетоводител

тел: 0457 62072

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация